Mi ez? | What is it?


Egy olyan ember vagyok, aki mindent alárendelt egy célnak, amit mindenki magáénak érezne, ám olyan látószög szükséges hozzá, amire csak kevesen jutottak. Emiatt abba a kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy 20 évig kellett meditálnom bevétel nélkül. Örömmel jelenthetem be, hogy a feladatot sikerrel elvégeztem, ám kiemelten fontossá vált számomra az anyagi helyzetem rendezése.

Ez a weboldal azok számára készült, akik nem szeretnének (vagy akikkel nem lehetséges) személyes kapcsolatot. Nem akarnak vagy nincsenek abban a helyzetben, hogy teljesen alárendeljék magukat a meditációnak, viszont szeretnék önmaguk számára hasznosítani ennek az egyedülálló rendszernek a lehetőségeit.
I'm a person who subordinates everything to a goal that everyone would feel, but it requires an angle of view that few have. This put me in the awkward position of having to meditate for 20 years without income. I am pleased to announce that I have successfully completed this task, but it has become extremely important for me to manage my financial situation.

This site is designed for those who do not want (or are unable to) have a personal relationship. They do not want or are not in a position to completely subordinate themselves to meditation but they would like to take advantage of this unique system for themselves.


Miért így? | Why on this way?

Könnyen lehet, hogy a tudatpozícióm miatt nem lenne lehetőség másképp megoldani azt, hogy ezek a megoldások innen eljussanak oda. Ez azt jelenti, hogy mivel ezt itt olvasod (és komolyan is veszed), a tudatod érzékeli az enyémet, de a személyes találkozáshoz ez nem elég. Ám itt az internet, ami alkalmas arra, hogy a szükséges rezgéseket tartalmazó lehívó kódokat eljuttasam oda és arra is, hogy a pénz megérkezzen ide.

Ha nem lenne szükségem a pénzre, ez a lehetőség sem állna ilyen könnyen a rendelkezésedre. Azzal, hogy ez mégis lehetséges, én olyan konfliktusokat vállalok be az angyali szintekkel, akik nem értik ezt a világot és annak működését. Ők csak azt látják, hogy olyanok számára adok erre lehetőséget a pénzért, akik önmagukért cselekszenek. Mivel nem értik ezt a világot, számukra az természetes, hogy ezek ingyenesek azok számára, akik alárendelik életüket a feladataiknak. Ám egyáltalán nem természetes, hogy olyanok is hozzáférhetnek, akik ilyesmit nem terveznek, vagy még annyira kezdők, hogy nem kerültek ezeknek a szféráknak a látókörébe.
It is quite possible that my position of consciousness would not allow for other way to these solutions come from here. This means that since you are reading this (and taking it seriously), your consciousness senses mine, but it is not enough for a personal encounter. But here's the internet, which is capable of getting the necessary vibration call codes for you and getting the money here.

If I didn't need the money, this option wouldn't be as easy for you. By making this possible, I am engaging in conflicts with angelic levels who do not understand this world and how it works. They only see that I am giving this opportunity for money to those who are acting for themselves. Because they do not understand this world, it is natural for them to be free to those who subordinate their lives to their tasks. But it is not at all natural that those who do not plan such a thing, or are so new to it that they are not within the scope of these spheres, may have access.

Mit és hogyan? | What and how?

Maga a szolgáltatás a következőképp néz ki. Az első lépés számodra ingyenes, mert te dolgozol vele. Tőlem csak a szükséges technikai támogatást kapod. Nekem ebben az az üzlet*, hogy te felfedezed az ÉlményPark Holoplatformot és rájössz, milyen egyszerű és könnyű vele dolgozni. Nincs is annál jobb, mint egy elégedett ügyfél, aki ajánlja ezt másoknak. A második lépésben már személyesen is részt veszek ebben a technikai támogatásban, nem csak egy intelligens program. A harmadik lépésben (ha ez feltétlenül szükséges) bizonyos feltételekkel be is kapcsolódom a munkádba.

Fontos megjegyeznem, hogy nem veszek részt semmi olyanban, ami az elveimmel ellentétes. Tisztességes emberként élem az életem és az is kívánok maradni. Amennyiben valaki olyan célokra használná ezt az egyedi szolgáltatást, mely ellentétes a fejlett világ elveivel, feladat-üzemmódba kapcsolok és az ügyben egyedi döntést hozok, ami akár ellentétes is lehet az eredeti szándékaiddal. Annyi előnyöd még így is származhat belőle, hogy a döntéseimnél minden érintitt fel szempointjait figyelembe veszem.
The service itself looks like this. The first step is free for you because you work with it. You only get the technical support you need. For me, this is the business* of discovering the ÉlményPark Holoplatform and finding out how simple and easy it is to work with. There is nothing better than a satisfied customer who recommends it to others. In the second step, I am personally involved in this technical support, not just an intelligent program. In the third step (if absolutely necessary) I will be involved in your work under certain conditions.

It is important to note that I do not engage in anything that is contrary to my principles. I live my life as a fair man and I wish to remain so. If someone uses this unique service for purposes that are contrary to the principles of the developed world, I will switch to task mode and make a unique decision on the matter, which may be contrary to your original intentions. Even so, your benefits can be derived from the fact that I take into consideration all of the concerns of all those involved in my decision.

Árak | Prices

Ezek a cuccok egy általam kifejlesztett platformon készültek és csak itt hozzáférhetők. Teljesen egyediek és a spirituális csúcstechnológiát képviselik. Bár valójában megfizethetetlenek, az önzetlen feladatvégzés keretein belül ingyenesek azok számára, akik a leszületési feladataik szellemében élnek. Az ilyen emberek egyéni céljaiban is csak addig segítenek, amíg azok feladataikkal összeegyeztethetők. Ha ennél többet akarnak, azt az angyalok számára is elfogadható adomány formájában tudják érvényesíteni.

Hogy ne tudjanak engem beskatulyázni és hű is maradhassak a pénzzel kapcsolatos elvekhez, az árat nem én határozom meg, hanem te. Két szempont alapján tudsz ebben mérlegelni. Az egyik az, annyit fizess*, amennyit ér neked ez. A másik pedig az, nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Ennek oka az, hogy a pénz csak a fizikai síkon létezik, fizetni azonban nálam más síkokon is tudsz. Nekem az is megfelel, ha csak 1 dollárt küldesz és a többit olyan formában teszed, amivel nekem meditációs időt és feladatokat takarítasz meg. Mert ugyan hogy áraznál be egy olyat, hogy bocsáss meg szüleidnek/gyermekednek? Hogyan árazol be egy olyat, hogy egy fontos ügyben a lelkiismereted szerint cselekszel? Ha úgy döntesz, hogy ide 1 milliárd USD-t küldesz, az árnak akkor is csak egy részét fogja képezni a pénz. Bár az is tény, hogy ha ez sokat ér a szemedben, ezzel megúszhatsz olyan nem fizikai síkú tételeket, amiket így én fogok elvégezni helyetted. Ez az a fizetési forma, amibe így az Égben sem tudnak belekötni.
These stuff were made on a platform I developed and only available here. They are completely unique and represent cutting-edge spiritual technology. While they are in fact priceless, they are free for those who live in the spirit of their birth to carry out selfless tasks. Such people also serve their individual purposes only as long as they are compatible with their duties. If they want more, they can enforce it in the form of an acceptable donation to angels.

In order to prevent me from being locked in and staying true to the principles of money, I do not set the price, but you. There are two aspects to this. One is, pay* as much as it is worth to you. The other is, for me, money is only part of the price. The reason is that money exists only on the physical plane, but you can pay with me on other planes as well. It's also good for me to send only $ 1 and do the rest in a way that saves me meditation time and tasks. Because how do you price one to forgive your parents/child? How do you price yourself for acting on your conscience in an important matter? Even if you decide to send $ 1 billion, money will still be only a part of the price. But it is also a fact that if it matters a lot to your eyes, you can get away with non-physical items that I will do for you. This is a form of payment that they cannot conflict to in Heaven.


* a kifejezések ilyen használata a számotokra könnyebb megértést szolgálja, bővebb információk erről a Q | A menüpontban
* this use of phrases is easier for you to understand, more information in Q | A menu item