Hogy használjam? | How to use it?


Bizonyára szokatlan lesz elsőre ezt hallani egy olyan világban, ahol ezt a területet titkoszatos homály lengi körül, de itt minden világos és egyszerű. Ahogy az USA-ban a technológia gyorsan átkerül a katonai fejlesztések után a civil szférába, itt is ugyanez történik. Kifejlesztettem magamnak valamit, aminek kidolgoztam a kereskedelmi verzióját. Azért tűnik hihetetlennek elsőre, mert ezek annyira új dolgok, hogy rajtam kívül nem is csinálja más.

A fejlesztés alapja az volt, hogy amikor a mélytransz tartományban meditáltam, annyi problémát kellett megoldanom, amire egyedül nem lettem volna képes az időhiány miatt. Így ki kellett rá találnom valamit. Gyakorlatilag az informatikai gondolkodáshoz nyúltam, ezért a továbbiakban ilyen nyelvezetet is használok.
It may be strange to hear this for the first time in a world where this area is surrounded by mysterious obscurity, but here everything is clear and simple. As technology in the US quickly moves to the civilian sphere after military development, so does the same thing. I developed something for myself that I made a commercial version of. It seems incredible at first because it's so new that it doesn't do anything else besides me.

The basis of the development was that when I was meditating in the deep trans domain, I had to solve so many problems that I would not have been able to do alone due to lack of time. So I had to figure something out. I practically got into IT thinking, so I'll use that language in the future.


Alapok | Basis

A melytransz tartományba személyemben először lépett ember a tudatvával. Volt pár szerencsés kimentelű fejsérülésem, ezért az agyam képes lett ezt kezelni. A mélytransz olyasmi, mintha a hypertérből nyitnánk egy másik hyperteret. Azaz amit mi normál esetben a mindent körbevevő transzcendens világnak látunk, én abban a világban nyitottam egy másik kaput.

A tudatommal eljutottam a 42. dimenzióba és ott is azért álltam meg, mert éreztem, hogy ott van az a határ, ameddig mehetek. Létre is hoztam egy zárt 3D-s fizikai tartományt (Fényoszlopot) minden dimenzióhoz, hogy a menet közbeni utazásaim során is ugyanaz a világ vegyen engem körbe. Ezért érzetre semmi különbség nincs a te játékélményed és az enyém között. Kommunikálni azonban csak akkor tudunk egymással, ha a tudatunk a másik érzékelési tartományán belül van. Ezért úgynevezett szervereket telepítettem az XD tartományba, amik automatikusan ellátják azokat a funkciókat, amiknél nincs szükség a jelenlétemre.
For the first time I entered the deep trans domain as a human being with my consciousness. I had a couple of lucky head injuries, so my brain was able to handle it. Deep trans is like opening another hyperspace from hyperspace. That is, what we normally see as the all-encompassing transcendental world, I have opened another gate in that world.

With my consciousness I got to the 42nd dimension and stopped there because I felt there was a limit to where I could go. I also created a closed 3D Physical Range (Column of Light) for every dimension so that I would be surrounded by the same world as I travel. So there is no difference between your gaming experience and mine. However, we can only communicate to each other if our consciousness is within the other's perceptual range. Therefore, I have installed so-called servers in the XD domain that automatically perform functions that do not require my presence.

Használat | Usage

Az első lépés számodra ingyenes, mert te dolgozol vele. Tőlem csak a szükséges technikai támogatást kapod, amit ezek a szerverek biztosítanak számodra. Már ez is jóval meghaladja azt, amit most gondolsz erről, ebben biztos vagyok. 

A második menüsorban láthatsz hat funkciót, ami teljes egészében átfogja azt, amire egy embernek szüksége lehet. A képeket meglátva egyéni- és kollektív szinten is interakcióba lépsz a képpel, pontosabban az arra ráprogramozott funkcióval. Ez után változatlanul élheted az életed és ha tapasztalsz valamilyen változást, én is örülök a visszajelzésednek. Ezzel én egyrészről hozzájárulok a bolygó rendbe tételéhez, másrészről teljesítem azt az égi elvárást, hogy ingynees hozzáférést biztosítsak ehhez a spirituális technológiához.
The first step is free for you because you work with it. You only get the technical support you need what these servers provide you with. This is far beyond what you think of it now, I'm sure of it.

In the second menu bar, you will see six features that completely cover what a person might need. When you see images, you interact with the image, both individually and collectively, and more precisely with the function programmed on it. After that, you will be able to live your life unchanged and if you experience any change, I will appreciate your feedback. By doing this, on the one hand, I contribute to the repair of the planet and, on the other hand, I fulfill the heavenly expectation of providing free access to this spiritual technology.

Emelt szintű szolgáltatás | Advanced service

Aki szeretné igénybe venni a személyes közreműködésemet, az tőlem időt vesz el, aminek ára van. Az árnak azonban nálam csak egy részét képezi a pénz. Ennek oka az, hogy magasabb dimenziókban is lehetőség van erre, a pénz azonban csak a harmadik dimenzióban számít. Ez rugalmasabbá teszi a lehetőségeidet, hisz te magad állítod be ezek arányait azzal, hogy mennyi adományt küldesz pénz formájában. Szintén az égi elváráshoz igazodva itt nem a pénz nagysága számít, hanem a hozzád viszonyított aránya. Egy gazdag embernél ez az arány nagyságrendileg nagyobb összeget fog jelenteni, kivéve ha nagyobb szerepet vállal más síkokon.

Természetesen a dolog megköveteli a hited, de miért is akarnál ilyesmit, ha nem bízol ebben. A dolog azonban hit nélkül is működik. Bár ha már erre pénzt áldozol, felvetődik a kérdés, még ha szerencsejátékot is játszol, akkor is megjelenik a remény, ami már a hitnek egy fajtája. A hozzád viszonyított arány azért lényeges, mert ez lehetőséget ad olyan emberek számára is erre a szolgáltatásra, akiket amúgy elutasítanék, ám tisztában vagyok azzal, a pénz mit ér a szemetekben és ez akár nagy áldozatot is jelenthet bizonyos esetekben.

Ez a szolgáltatás nem piaci szolgáltatás! Azaz nem követelhetsz tőlem olyan dolgot, ami ellentétes a felettes éned, az angyalaid szándékával és a természetes ésszerűséggel. Viszont annyi előnye van, hogy kapsz egy hozzáértő segítőt, aki érti ezt a világot és képviselni tudja az érdekeidet is.*
Anyone who wants to make use of my personal involvement takes me time, which comes at a price. But for me, money is only a part of the price. The reason is that it is possible in higher dimensions, but money only matters in the third dimension. This makes your options more flexible, as you set the proportions yourself by how much money you donate. Also, according to the expectation of heaven, it is not the amount of money that matters, but your proportion to you. For a wealthy men, this ratio will be a large sum, unless they take a greater role on other planes.

Of course, it requires your faith, but why would you want it if you didn't trust it. But it works without faith. Although, if you are already sacrificing money for this, the question arises, even if you are gambling, there is hope, which is already a kind of faith. The ratio to you is important because it gives people the opportunity to do this service, which I would otherwise reject, but I am aware of the value of money in your eyes and can be a huge sacrifice in some cases.

This service is not a market service! That is, you cannot demand from me anything that is contrary to the intent of your higher self, your angels and natural rationality. However, you have the benefit of getting a knowledgeable helper who understands this world and can also represent your interests.*


* a helyzet az, hogy elméletileg ezeket ingyen végezném, ám olyan ez a világ, hogy ha valami ingyen van, senki sem veszi komolyan, így nincs ára, csak adománya
* the thing is I would theoretically do these for free, but the world is such that if something is for free, nobody takes it seriously, so there is no price but a donation