Üzenet a Tudománynak | Message to Science

Az első dolog lenne egymás elfogadása. Van itt két párhuzamosan működő világ, akik elbeszélnek egymás mellett, miközben egymás számára hiányzó létfontosságú információkkal rendelkeznek. Én a két világ határán jelöltem ki a működési területemet, nevezetesen tudományos szemmel kezdtem bele az ezotéria kutatásába. Azt látom, hogy az egyik oldal (jogosan) a másik oldal szakmai tudását kérdőjelezi meg és kóklereknek tekinti őket, akiknek álláspontját ezoterikus bolondériának nevezi. A másik oldal pedig (szintén jogosan) megkérdőjelezi az egyik oldal emberi alkalmasságát az ilyen szintű dolgokkal való foglalkozásra, amit erősít az a tény, hogy ezek a tudományos eredmények aztán milyen kezekbe jutnak.

The first thing would be to accept each other. There are two worlds operating in parallel here, narrating side by side while missing vital information for each other. I marked my area of operation on the border of the two worlds, namely, I began to study esotericism with a scientific eye. I see one side (rightly) questioning the professional knowledge of the other side and treating them as brokers, whose position they call esoteric foolishness. And the other side (also rightly) questions the human aptitude of one side to deal with things of this level, reinforced by the fact that these scientific results then end up in what hands.

Ha én nekiálltam volna, hogy megfeleljek a tudományos élet elvárásainak, soha nem jutok el ide. Kezdem ott, hogy már az iskolában rengeteget kellett volna tanulnom, ami megfosztott volna két dologtól. Az egyik az erre alkalmasságom, vagyis elvesztettem volna az elmém rugalmasságát és nyitottságát olyan dolgok felfedezésére, ami sokszor nélkülözi a logikát, ám mégis be lehet illeszteni a logikai megértés kereteibe.. kellő rugalmassággal és nyitottsággal. A másik, hogy az iskolában megtanult dolgok olyan láthatatlan kereteket húznak fel, amin szinte lehetetlen a túljutás. Ha elvégeztem volna a megfelelő egyetemeket, egy pályakezdő tudós lettem volna, akit aztán ugyanúgy elítélt volna a szakma, ha ilyen kutatásokba kezdek. Egy esélyem lett volna, hogy bekerülök egy nagy tudós csapatába és semmit sem tehettem volna az ő engedélye nélkül és az eredményeim is az ő neve alatt jelentek volna meg.

If I had set out to meet the expectations of scientific life, I would never have gotten here. I start there that I should have learned a lot already in school, which would have deprived me of two things. One is my ability to do so, that is, I would have lost the flexibility and openness of my mind to discover things that often lack logic, yet can be fitted into the framework of logical understanding .. with sufficient flexibility and openness. The other is that things learned in school draw up an invisible framework that is almost impossible to get over. If I had graduated from the right universities, I would have been a novice scientist who would then have been equally condemned by the profession if I embarked on such research. I would have had a chance to join a team of a big scientist and have done nothing without his permission and my results would have appeared under his name.

De a másik oldal se jobb. Ha ebbe úgy kezdek bele, hogy egy nagy mester kezei alatt vagyok, azonnal eltaposta volna az első önálló gondolatomat azzal, hogy tiltott dolgokba kezdtem. Tisztelnem kell a tradíciókat és be kell tartanom a szabályokat. Látott már valaki egy felfedezőt is, aki tisztelte a tradíciókat és betartotta a szabályokat? A tudomány előtt viszont lehet ezoterikus módon viselkedni, az ezoterikus világban pedig lehet tudományos módon viselkedni. Így lehet elkerülni őket. Amikor belekezdtem a halálkutatási meditációimba, akkor született egy szlogen. Aki istent tudományos szemmel vizsgálja, az nem áll meg az első piros lámpánál. Sajnos egy ilyen meditációs ciklus sem igazodik a vizsgaidőszakokhoz, így minden tudósnak túl kell lépnie azon, hogy nem a Harvardon végeztem. Amúgy az ELTE jogi karának a második évfolyamáig jutottam és higgyétek el, ez a világ sokkal érdekesebb, mint utána egy saját ügyvédi iroda. Nem beszélve a mérhetetlenül nagyobb hatalomról, ha az ember sikerrel jár.

But the other side is no better. If I had started this by being under the hands of a great master, I would have immediately trampled on my first independent thought by embarking on forbidden things. I have to respect traditions and follow the rules. Has anyone ever seen an explorer who respected traditions and followed the rules? Before science, on the other hand, it is possible to behave in an esoteric way, and in the esoteric world it is possible to behave in a scientific way. This is how you can avoid them. When I started my death research meditations, a slogan was born. He who studies God with a scientific eye does not stop at the first red light. Unfortunately, no such meditation cycle is tailored to exam periods, so all scholars have to go beyond that I'm not graduating from Harvard. Anyway, I got to the second year of the Faculty of Law at Eötvös Loránd University and believe me, this world is much more interesting than having my own law firm after that. Not to mention immeasurably greater power if one succeeds.

Rólam azt mondhatták a tanáraim, hogy egy páratlanul értelmes gyerek vagyok, aki szarik erre az egészre. Úgy végeztem el azokat az iskolákat, amikre jártam, hogy tényleg soha nem tanultam semmit. Amire azt mondaná egy ezoterikus mester, hogy sikerrel jutottam át a legnehezebb próbán. Hogy aztán a diplomám csak arra legyen jó, hogy nézegessem, ha akarom. Illetve arra, hogy ezt mégiscsak egy olyan ember írja, akinek felsőfokú diplomája van.

About me, my teachers might have said that I am an incomparably intelligent kid who sucks at all this. I graduated from the schools I attended without really ever learning anything. What an esoteric master would say is that I successfully passed the most difficult trial. So that my degree is just good for me to watch if I want to. Or that it is still written by a person who has a higher education degree.

Emberek, annyi mindenről kellene most beszélnem, hogy inkább nem mondok semmit. Nézzétek meg, mennyi volt a bevezető, mire eljutottam oda, ahol egy normális világban kezdenem kellene. Ami ezen a weboldalon látható, az olyan szintű tudományos eredmény, amire legalább két Nobel-díjat kellene kapnom. De a tudomány körülbelül 120 év múlva lesz azon a szinten, hogy ezt elismerje. Az egyik a holografikus adatátvitellel lenne, amire az internetet használom és nem, az adatok nem az interneten át mennek. A másik pedig maga a holosugárzás technológiája, amiért nagyon sok pénzt is elkérhetnék, ha nem lenne a világ ekkora bajban. Abban is biztos vagyok, hogy soha egy tudós sem fog elfogadni egy olyan embert, mint én és akkor ez még csak a történet egyik fele, mert ennek fordítva is így kell lennie.

People, I should talk about so much now that I'd rather not say anything. Look at how much the introduction was, by the time I got to where I should start in a normal world. What can be seen on this website is the level of scientific achievement for which I should get at least two Nobel Prizes. But science will be at that level in about 120 years to recognize this. One would be with holographic data transfer, which I use for the internet and no, the data does not go through the internet. The other is the technology of holo-radiation itself, for which I could ask for a lot of money if the world were not in such trouble. I’m also sure that no scientist will ever accept a person like me and then it’s only half the story because that’s the way it should be the other way around.

Ami viszont nagy szerencse ebben, hogy bárki elkezdheti a munkáim tanulmányozását ezen a weboldalon. Semmi mást nem kell tennie, mint ránézni ezekre a képekre és időnként a szemeivel a képek mögé fókuszálnia. Ekkor értik meg a tudósok azt, hogy ebben a környezetben rendkívül nehéz a mérés és a dokumentálás. Mert hiába tudják és látják, a tudóstársak vagy elhiszik vagy nem. Ezt a weboldalt amúgy azért készítettem, mert időben rájöttem arra, hogy ennek a világnak a normál működéséhez valami sokkal többre és sokkal kevesebbre van szüksége. Sokkal többre olyan értelemben, hogy azonnal legyen ott és ne kelljen vele sokat foglalkozni. Sokkal kevesebbre meg olyan értelemben, amiért nem megy el mindenki az ezoterikus csoportokba ezt tanulni.

What is lucky, however, is that anyone can start studying my work on this website. All you have to do is look at these pictures and occasionally focus your eyes behind the pictures. This is when scientists understand that it is extremely difficult to measure and document in this environment. Because in vain do they know and see, the fellow scientists either believe it or not. I made this website anyway because I realized in time that this world needs something much more and much less to function normally. Much more in the sense of being there right away and not having to deal with it much. Much less and in the sense that not everyone goes to esoteric groups to learn this.

Nehéz szavakba foglalni, mennyi munka van amögött, amit itt látsz. Nagyon komplikált volt kidolgozni azt, hogy ez most neked egyszerű legyen. Ez a weboldal azoknak van, akik nem akarnak mélyebben belefolyni az ezotériába, ám érdekli őket a mágia. A mobiltelefonodnál sem kell tudnod, hogyan lett az leprogramozva, hogy jól használd. Ugyanezen az elven működik ez is. Akit a dolog jobban érdekel, az elmenypark.net weboldalról ajánlom a tájékozódást.

It’s hard to put into words how much work is behind what you see here. It was very complicated to work out to make it easy for you now. This website is for those who don’t want to delve deeper into esotericism but are interested in magic. You don't even need to know how it's programmed on your cell phone to use it properly. It works on the same principle. For those who are more interested in the thing, I recommend the information from the elmenypark.net website.